Algemene voorwaarden BynouZ

Artikel 1 Definities
1. BynouZ is een eenmanszaak die zich ten doel stelt Producten te verkopen aan Klanten
middels haar Webshop.
2. In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: eenieder die gebruik maakt van
de Website en/of Producten afneemt in de Webshop.
3. In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking
tussen BynouZ en Klant, een en ander in meest ruime zin.
4. In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Werkzaamheden’ verstaan: alle door BynouZ
en/of door haar ingeschakelde derden verrichte Werkzaamheden, van welke aard dan ook,
verricht in het kader van de Overeenkomst.
5. In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: alle door BynouZ in de
Webshop aangeboden Producten.
6. In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Webshop’ verstaan: het online platform van
BynouZ waar Klanten Producten kunnen bestellen.
7. In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.bynouz.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en BynouZ gesloten
Overeenkomsten waarbij BynouZ Producten aanbiedt.
2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Klant overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Klant.
5. Niet alleen BynouZ, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht
van Klant zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) praktijkvennootschappen
van BynouZ en voormalige medewerkers van BynouZ, met inbegrip van hun eventuele
rechtsopvolgers.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling door BynouZ
onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Gebruik Website
1. Het is niet toegestaan de Website, de inhoud van de Website, of de handelsmerken van
BynouZ of een van haar partners, op enige manier te kopiëren of anderszins te wijzigen.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Website, de inhoud van de Website of
haar handelsmerken zijn eigendom van BynouZ. Het is niet toegestaan op enige wijze
inbreuk te maken op deze rechten.
3. Het is niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot (onderdelen van) de
Website of haar achterliggende systemen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van BynouZ zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door Klant mogelijk te maken. Als BynouZ gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.
3. BynouZ kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen
dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
4. Klant kan een bestelling plaatsen via de Webshop. De Overeenkomst komt tot stand
wanneer de bestelling door BynouZ wordt bevestigd.
5. Zolang de bestelling van Klant nog niet door BynouZ is bevestigd, kan Klant de overeenkomst
ontbinden.
6. De bevestiging die BynouZ naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van
de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
7. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van BynouZ, dan maken zij
geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij BynouZ deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. BynouZ zal zich naar beste vermogen inspannen de Website en Webshop met zorg te
onderhouden.
2. BynouZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BynouZ aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BynouZ worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BynouZ zijn verstrekt,
heeft BynouZ het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in
rekening te brengen.
4. Indien voor het leveren van de Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant BynouZ
schriftelijk in gebreke te stellen. BynouZ dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen BynouZ en
Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is sprake van
een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak
over de honorering worden gemaakt.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van BynouZ op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen
of te annuleren.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen BynouZ en Klant zijn pas
geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. BynouZ is bevoegd de nakoming van de Werkzaamheden op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat BynouZ goede grond heeft te vrezen dat Klant in
die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is BynouZ bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BynouZ gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Klant, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BynouZ vrij om de Overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van BynouZ op Klant zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. De prijzen op de Website en in de Webshop zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief
verzendkosten, tenzij anders vermeld.
2. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. BynouZ houdt zich het recht voor om zonder
melding vooraf haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds
geplaatste bestellingen, tenzij er sprake was van een duidelijk constateerbare foutieve prijs.
3. In geval van een duidelijke constateerbare foutieve prijs, is BynouZ niet aansprakelijk voor
de gevolgen hiervan. BynouZ is ook niet verplicht de bestelde goederen voor de foutieve
prijs te leveren.
4. BynouZ heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
5. Betaling geschiedt middels de in de Webshop aangegeven wijze.
6. Indien betaling middels facturatie geschiedt, verlangt BynouZ een aanbetaling van 50% van
het geoffreerde bedrag ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
De resterende 50% van de prijs dient binnen 7 dagen na ontvangst van het Product te
worden voldaan.
7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan BynouZ mede te delen.
8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is
alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien BynouZ besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde
facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en
de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende
Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Levering Producten
1. De levering van Producten van BynouZ geschiedt vanuit Ooltgensplaat.
2. BynouZ bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking van zijn Producten. BynouZ kan
ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging
via PostNL of een andere postbezorger.
3. Bynouz zal de bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren.
Deze termijn geldt slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 11.4.
4. Indien een Product van BynouZ kwijtraakt tijdens de levering of beschadigd wordt
ontvangen, wordt door BynouZ en Klant gezocht naar een passende oplossing.
5. Klant kan tevens na afspraak met BynouZ de Producten bezichtigen en afhalen in de winkel
van BynouZ.

Artikel 10 Herroepingsrecht
1. Bestelde Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden worden
geretourneerd.
2. Tijdens deze 14 dagen dient Klant zorgvuldig met het Product en de verpakking om te gaan
en deze alleen uit te pakken en/of te gebruiken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor zijn
beslissing om het product te houden.
3. Producten kunnen alleen worden geretourneerd in originele staat en verpakking, met alle
bijgeleverde toebehoren.
4. Indien Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij binnen de vermelde
14 dagen contact op te nemen met BynouZ.
5. Het gedownloade retourformulier dient ingevuld bij de retourzending te worden gevoegd.
6. Klant draagt zelf de verzendkosten voor de retourzending.
7. Na ontvangst van de retourzending, zal Bynouz binnen 14 dagen overgaan tot terugbetaling
van het totaal betaalde bedrag.
8. Het herroepingsrecht van Klant geldt niet voor Producten die:
a. door BynouZ tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant;
b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. snel kunnen bederven of verouderen;
e. wat betreft de prijs gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt
waarop BynouZ geen invloed heeft;
f. losse kranten en tijdschriften zijn;
g. audio- en video-opnamen en computersoftware zijn, waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
h. hygiënische producten zijn, waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
i. in de sale (uitverkoop) zijn;
j. van textiel zijn;
9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. BynouZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt
verschaft op de Website en in de Webshop en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze
onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door BynouZ.
2. BynouZ garandeert niet dat de Website en/of de Webshop te allen tijde en zonder
onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. BynouZ is op geen enkele wijze aansprakelijk
of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het
(tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van
de Website en/of de Webshop.
3. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die
nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. BynouZ is niet aansprakelijk indien Klant
onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
4. De levertermijn als genoemd in artikel 9.4 kan slechts bij benadering worden opgegeven.
Hoewel steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is BynouZ nimmer
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de
ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is BynouZ enige vergoeding
verschuldigd jegens Klant.
5. BynouZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie en/of onjuist
gebruik van de Producten.
6. Klant vrijwaart BynouZ voor aanspraken van derden.
7. Indien BynouZ aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege
een aantoonbaar tekortschieten van BynouZ’s verplichtingen met betrekking tot haar
Werkzaamheden.
8. De aansprakelijkheid als bedoeld in lid 7 wordt beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
9. BynouZ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
10. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van BynouZ.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
1. BynouZ kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de tekortkoming wordt veroorzaakt
door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken,
buiten wil of toedoen van BynouZ, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de
Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan:
niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van BynouZ zelf of een derde, storingen
in of uitvallen van internet, storingen in of uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur,
storingen in of uitvallen van het radiografisch circuit, netwerkaanval, stremming in het
vervoer, staking, in- en uitvoerbelemmeringen, abnormale weersomstandigheden, storingen
in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van BynouZ of haar
leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins
binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
BynouZ overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die BynouZ heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie
1. Voor de door BynouZ geleverde Producten geldt een garantieperiode van zes maanden.
2. De genoemde garantie is alleen toepasselijk in het geval van fabricagefouten.
3. In het geval dat Klant aanspraak wil maken op zijn garantie, zal hij het Product onverwijld
aan BynouZ ter hand stellen. BynouZ zal in een dergelijk geval het Product onderzoeken en
beoordelen of er sprake is van een fabricagefout.
4. In het geval van een fabricagefout zal BynouZ kosteloos overgaan tot reparatie van het
product.
5. Als geen sprake is van een fabricagefout kan BynouZ het product tegen een vergoeding
(laten) repareren. BynouZ zal hierover contact opnemen met Klant.
6. De garantie geldt niet indien:
a. Klant het Product zelf heeft gerepareerd of bewerkt of in het geval dat hij een derde
het Product heeft laten repareren of bewerken;
b. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld en/of
anderszinds onzorgvuldig zijn behandeld;
c. De geleverde Producten in strijd met de aanwijzingen van BynouZ of op de
verpakking behandeld zijn.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven het uitsluitend eigendom van BynouZ,
totdat alle vorderingen, die BynouZ heeft of zal verkrijgen op Klant, uit welke hoofde dan
ook, volledig zijn betaald.
2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat Klant de feitelijke macht over de
Producten verschaft, overgaan op Klant.

Artikel 15 Cookies en persoonsgegevens
1. BynouZ maakt gebruik van cookies op de Website ten behoeve van demografische en
gebruiker gerelateerde statistieken. Hiermee wordt informatie van technische aard
geregistreerd, zoals het IP-nummer, type internetbrowser, etc.
2. Door de aankoop van een Product gaat Klant akkoord met het opslaan van
persoonsgegevens door BynouZ. In de privacyverklaring van BynouZ wordt de verwerking
van de persoonsgegevens door BynouZ toegelicht.

Artikel 16 Online Dispute Resolution
1. Klant heeft de mogelijkheid een geschil met BynouZ voor te leggen aan de
geschillencommissie via het Online Dispute Resolution platform, middels de website:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 17 Wijzigingen
1. BynouZ behoudt zich het recht voor de algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen.
Een dergelijke wijziging zal op de Website gepubliceerd worden.
2. Wijzigingen van de Website kunnen op ieder moment, zonder enige aankondiging, worden
doorgevoerd. BynouZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen.

Artikel 18 Identiteit van BynouZ
1. BynouZ is bij de KvK geregistreerd onder nummer 24419986 en draagt BTW-
identificatienummer NL180800747B01. BynouZ is gevestigd aan de Molendijk 37 (3257 AM)
te Ooltgensplaat. Openingstijden Maandag/Dinsdag/Donderdag 9.00-18.00.
2. BynouZ is per e-mail te bereiken via info@bynouz.nl, middels de website www.bynouz.nl en
telefonisch op +31 6 16 79 03 36.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen BynouZ en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen BynouZ en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de
bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West- Brabant.

Artikel 20 Vindplaats algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.bynouz.nl en zullen door
BynouZ op verzoek kosteloos worden toegezonden.

De waardering van bynouz.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 23 reviews.